فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي), بهار 1380, دوره 12, شماره 1
 16 مقاله