فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه آب و فاضلاب , زمستان 1383, دوره 15, شماره 4 (مسلسل 52)
 10 مقاله