فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشكي باليني ابن سينا (مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان), تابستان 1380, دوره 8, شماره 2 (مسلسل 20)
 10 مقاله