فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان, تابستان 1384, دوره 14, شماره 54
 14 مقاله