فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران, 1384, دوره 12, شماره 4 (پیاپی 21)
 8 مقاله