فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشكي باليني ابن سينا (مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان), تابستان 1383, دوره 11, شماره 2 (مسلسل 32)
 12 مقاله