فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه شيمي و مهندسي شيمي ايران (فارسي), 1383, دوره 23, شماره 2
 8 مقاله