فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران, 1379, دوره -, شماره 5
 6 مقاله