فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), بهار 1382, دوره 7, شماره 1
 9 مقاله