مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله بين المللي باستان شناسان ايران
 2 دوره
عنوان نشريه:  مجله بين المللي باستان شناسان ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن باستان شناسي ايران
مديرمسئول:  سيد مهدي موسوي
سردبير:  حامد وحدتي نسب
تارگاه:  http://journal.soia.org.ir/
رایانامه:  VAHDATI@MODARES.AC.IR
صندوق پستي:  14115-139
كد ISSN:  2423-3412
نوع نشريه:  فصلنامه