مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات ساختار و كاركرد شهري
 1 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات ساختار و كاركرد شهري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه مازندران
مديرمسئول:  رحيم بردي آنامرادنژاد
سردبير:  صديقه لطفي
تارگاه:  http://shahr.journals.umz.ac.ir/
رایانامه:  shahr@umz.ac.ir
تلفن:  35302603 (011)
نوع نشريه:  فصلنامه