مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مديريت برند
 4 دوره
عنوان نشريه:  مديريت برند
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه الزهرا
مديرمسئول:  زهرا رزمي
سردبير:  ميراحمد اميرشاهي
تارگاه:  http://bmr.alzahra.ac.ir/
رایانامه:  bmr@alzahra.ac.ir
تلفن:  88212578 - 021
نشانی:  تهران، ميدان شيخ بهايي، دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد، كدپستي: 1993893973
كد ISSN:  2345-3222
نوع نشريه:  دو فصلنامه