مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه اشپكتروم ايران
 2 دوره
عنوان نشريه:  اشپكتروم ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در آلمان
مديرمسئول:  سيد علي مغاني
سردبير:  پروفسور فرگنر
تارگاه:  http://www.spektrum-iran.de/
رایانامه:  SPEKTRUMIRAN@IRANKULTUR.COM
تلفن:  +49 - 30 - 740715408
نمابر:  +49 - 30 - 740715419
نوع نشريه:  دو فصلنامه