مشخصات نشريه:  

فصلنامه كنترل و بهينه سازي در رياضيات كاربردي
 2 دوره
عنوان نشريه:  كنترل و بهينه سازي در رياضيات كاربردي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه پيام نور
مديرمسئول:  خديجه احمدي آملي
سردبير:  عقيله حيدري
تارگاه:  http://mathco.journals.pnu.ac.ir
رایانامه:  MATHCO@PNU.AC.IR
كد ISSN:  2383-3130
نوع نشريه:  فصلنامه