برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه جغرافياي اجتماعي شهري
 7 دوره 
عنوان نشریه:  جغرافياي اجتماعي شهري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مدیرمسئول:  دكتر صادق كريمي
سردبیر:  دكتر حسين غضنفرپور
:تارگاه  http://jusg.uk.ac.ir
رایانامه:  jusg@uk.ac.ir
نشانی:  كرمان، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
کد ISSN:  2423-5504
نوع نشریه:  دو فصلنامه