مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه جغرافياي اجتماعي شهري
 2 دوره
عنوان نشريه:  جغرافياي اجتماعي شهري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مديرمسئول:  دكتر صادق كريمي
سردبير:  دكتر حسين غضنفرپور
تارگاه:  http://jusg.uk.ac.ir
رایانامه:  jusg@uk.ac.ir
نشانی:  كرمان، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
كد ISSN:  2423-5504
نوع نشريه:  دو فصلنامه