نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت منابع انساني در ورزش
 10 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت منابع انساني در ورزش
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتي شاهرود
مدیرمسئول:  علي يونسيان
سردبیر:  رضا اندام
:تارگاه  http://shm.shahroodut.ac.ir/
رایانامه:  shm@shahroodut.ac.ir
صندوق پستی:  316
نشانی:  ميدان 7 تير، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتي شاهرود، معاونت پژوهشي و فناوري، دفتر نشريات علمي پژوهش، شاهرود، كدپستي: 3619995161، ايران
کد ISSN:  1499-2383
نوع نشریه:  دو فصلنامه