مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مديريت منابع انساني در ورزش
 2 دوره
عنوان نشريه:  مديريت منابع انساني در ورزش
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه صنعتي شاهرود
مديرمسئول:  علي يونسيان
سردبير:  رضا اندام
تارگاه:  http://shm.shahroodut.ac.ir/
رایانامه:  shm@shahroodut.ac.ir
صندوق پستي:  316
نشانی:  ميدان 7 تير، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتي شاهرود، معاونت پژوهشي و فناوري، دفتر نشريات علمي پژوهش، شاهرود، كدپستي: 3619995161، ايران
كد ISSN:  1499-2383
نوع نشريه:  دو فصلنامه