مشخصات نشريه:  

فصلنامه حسابداري دولتي
 3 دوره
عنوان نشريه:  حسابداري دولتي
درجه علمی:  پیام نور
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه پيام نور
مديرمسئول:  دكتر عزيز گرد
سردبير:  دكتر علي رحماني
تارگاه:  http://gaa.journals.pnu.ac.ir/
رایانامه:  gaapnu.ac.ir
تلفن:  44722757 - 021
نشانی:  تهران، انتهاي اتوبان شهيد همت، شهرك شهيد باقري، بعد از شهرداري منطقه 22، دانشگاه پيام نور
نوع نشريه:  فصلنامه