برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات زبان و ادبيات فرانسه
 2 دوره
عنوان نشریه:  مطالعات زبان و ادبيات فرانسه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدیرمسئول:  سيد رحيم موسوي نيا
سردبیر:  حسن فروغي
:تارگاه  http://ellf.scu.ac.ir
تلفن:  33330019 - 061
نشانی:  دانشگاه شهيد چمران، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر مجله مطالعات زبان و ادبيات فرانسه، كدپستي:61357-82151
کد ISSN:  2228-7957
نوع نشریه:  دو فصلنامه