مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه تاريخ نامه انقلاب
 2 دوره
عنوان نشريه:  تاريخ نامه انقلاب
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي
مديرمسئول:  محسن بهشتي سرشت
سردبير:  عليرضا ملائي تواني
تارگاه:  http://tarikhname.ri-khomeini.ac.ir/
تلفن:  51085079 - 021
نمابر:  55235661 - 021
صندوق پستي:  134/18155
نشانی:  تهران، بزرگراه تهران، قم، حرم مطهر حضرت امام خميني، پژوهشكده امام خميني (س) و انقلاب اسلامي، كدپستي: 1815163111
كد ISSN:  2588-3496
نوع نشريه:  دو فصلنامه