مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهشهاي تفسير تطبيقي
 2 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشهاي تفسير تطبيقي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه قم
مديرمسئول:  غلام حسين اعرابي
سردبير:  علي احمد ناصح
تارگاه:  ptt.qom.ac.ir
رایانامه:  PTT@QOM.AC.IR
نشانی:  ايران، قم، دانشگاه قم، ساختمان كتابخانه مركزي
كد ISSN:  2476-4191
نوع نشريه:  دو فصلنامه