مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه جستارهاي ديني
 2 دوره
عنوان نشريه:  جستارهاي ديني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه اديان و مذاهب
مديرمسئول:  سيد ابوالحسن نواب
سردبير:  محسن جوادي
تارگاه:  http://ri.urd.ac.ir/
رایانامه:  ri@urd.ac.ir
تلفن:  32802610 (025)
كد ISSN:  2322-4894
نوع نشريه:  دو فصلنامه