مشخصات نشريه:  

فصلنامه مديريت سرمايه اجتماعي
 3 دوره
عنوان نشريه:  مديريت سرمايه اجتماعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پرديس فارابي دانشگاه تهران
مديرمسئول:  سيد محمود ميرخليلي
سردبير:  حسن زراعي متين
تارگاه:  jscm.ut.ac.ir
رایانامه:  jscm@ut.ac.ir
تلفن:  36166295 - 025
كد ISSN:  2423-6071
نوع نشريه:  فصلنامه