نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آستان هنر
 15 دوره 
عنوان نشریه:  آستان هنر
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
صاحب امتیاز:  موسسه آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي
مدیرمسئول:  محمد علي چمي گو
سردبیر:  شادي غفوريان
رایانامه:  astanehonar8@gmail.com
تلفن:  38445142 - 051
نمابر:  38422015 - 051
نشانی:  مشهد، خيابان كوهسنگي، خيابان عدالت، عدالت 18، شماره 1/9، كدپستي: 9176616991
نوع نشریه:  فصلنامه