مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه اورمزد
 2 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشنامه اورمزد
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  سهراب سعيدي
مديرمسئول:  سهراب سعيدي
سردبير:  دكتر علي اصغر رستمي ابوسعيد
رایانامه:  ourmozd_literary@yahoo.com, shohrab_minab@yahoo.com
تلفن:  42353868 - 076, 09339015455
نمابر:  42353868 - 076
نشانی:  هرمزگان، ميناب، شهرك كوثر زهوكي، كوچه عدالت 25، سعيدي، اورمزد، كدپستي: 7981633519
كد ISSN:  1364-2322
نوع نشريه:  فصلنامه