نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه اماميه
 11 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه اماميه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اديان و مذاهب
مدیرمسئول:  دكتر سيدابوالحسن نواب
سردبیر:  دكتر اسحاق طاهري
:تارگاه  http://imamiya.urd.ac.ir/
تلفن:  025 - 32802610
نشانی:  قم، شهرك پرديسان، مقابل مسجد امام صادق (ع)، دانشگاه اديان و مذاهب
کد ISSN:  2476-6712
نوع نشریه:  دو فصلنامه