مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي راهبردي در علوم كشاورزي و منابع طبيعي
 3 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي راهبردي در علوم كشاورزي و منابع طبيعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران
مديرمسئول:  دكتر محمد شاهدي باغ خندان
سردبير:  دكتر مرتضي خوشخوي
تارگاه:  http://www.ias.ac.ir
رایانامه:  strategie-research-journal@ias.ac.ir
تلفن:  32287103 - 071
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد حقاني، خروجي فرهنگستان هاي جمهوري اسلامي ايران و كتابخانه ملي، فرهنگستان علوم
كد ISSN:  4745-2423
نوع نشريه:  فصلنامه