مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي پنبه ايران
 3 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي پنبه ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه تحقيقات پنبه كشور
مديرمسئول:  دكتر قربانعلي روشني
سردبير:  دكتر عمران عاليشاه
تارگاه:  jcri.areo.ir
تلفن:  32240706 - 017
نشانی:  گرگان، خيابان شهيد بهشتي، موسسه تحقيقات پنبه كشور، كدپستي: 4916685915
كد ISSN:  2345-5306
نوع نشريه:  فصلنامه