مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله تحقيقات زبان انگليسي ايران
 1 دوره
عنوان نشريه:  مجله تحقيقات زبان انگليسي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه اروميه
سردبير:  كريم صادقي
تارگاه:  http://ijltr.urmia.ac.ir
رایانامه:  IJLTREDITOR@GMAIL.COM
تلفن:  33384537 -044
نشانی:  دانشکده علوم انساني، دانشگاه اروميه، اروميه 165، ايران
كد ISSN:  2322-1291
نوع نشريه:  فصلنامه