نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات زبان ها و گويش هاي غرب ايران
 18 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات زبان ها و گويش هاي غرب ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه رازي
مدیرمسئول:  شجاع تفكري رضايي
سردبیر:  عامر قيطوري
:تارگاه  http://jlw.razi.ac.ir
تلفن:  34283903 - 083
نشانی:  كرمانشاه، باغ ابريشم، دانشگاه رازي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر مجله مطالعات زبان و گويش هاي غرب ايران
کد ISSN:  2345-2579
نوع نشریه:  فصلنامه