مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي حفاظتي - امنيتي
 4 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي حفاظتي - امنيتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه جامع امام حسين (ع)
مديرمسئول:  علي بهراميان
سردبير:  دكتر برزو فرهي بوزنجاني
تارگاه:  srq@ihu.ac.ir
رایانامه:  http://saman.ihu.ac.ir
تلفن:  38554408 - 021
نمابر:  38554408 - 021
نشانی:  تهران، اتوبان شهيد بابايي، دانشگاه جامع امام حسين (ع)
نوع نشريه:  فصلنامه