نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه معماري شناسي
 10 دوره 
عنوان نشریه:  معماري شناسي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
صاحب امتیاز:  مهندس رضا علي پور
مدیرمسئول:  مهندس رضا علي پور
سردبیر:  دكتر سميه اميدواري
رایانامه:  info@memarishenasi.ir
تلفن:  071- 36437142
نمابر:  021- 89771344
نشانی:  شيراز، صدرا، بلوار امام خميني، مجتمع فردوسي، فضاي دوم مجتمع، بخش اداري، طبقه اول، اولين واحد، دفتر مركزي نشريه، كدپستي: 7199715589
کد ISSN:  2645-4270
نوع نشریه:  فصلنامه