مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله بين المللي زيست شناسي آبزيان
 2 دوره
عنوان نشريه:  مجله بين المللي زيست شناسي آبزيان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن بين الملل ايران
مديرمسئول:  دكتر سهيل ايگدري
سردبير:  دكتر باقر مجازي اميري
نشانی:  گروه ماهي، دانشکده منابع طبيعي، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران، کرج، استان البرز، ايران
كد ISSN:  2322-5270
نوع نشريه:  فصلنامه