مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه ماشين بينايي و پردازش تصوير
 3 دوره
عنوان نشريه:  ماشين بينايي و پردازش تصوير
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران
مديرمسئول:  حميد سلطانيان زاده
سردبير:  احسان اله كبير
تارگاه:  http://jmvip.sinaweb.net
رایانامه:  jmvip@ismvip.ir
نشانی:  تهران، ميدان رسالت، خيابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده مهندسي كامپيوتر، طبقه دوم، دبيرخانه انجمن ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران
كد ISSN:  2383-1197
نوع نشريه:  دو فصلنامه