مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش نامه ريخته گري
 1 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش نامه ريخته گري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن علمي ريخته گري ايران
مديرمسئول:  دكتر مجيد عباسي
سردبير:  دكتر سيد محمد علي بوترابي
تارگاه:  http://www.foundingjournal.ir
كد ISSN:  2588-5367
نوع نشريه:  فصلنامه