مشخصات نشريه:  

فصلنامه سامانه هاي غيرخطي در مهندسي برق
 1 دوره
عنوان نشريه:  سامانه هاي غيرخطي در مهندسي برق
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه صنعتي سهند
مديرمسئول:  دكتر مهرداد امامي تبريزي
سردبير:  دكتر اكبر غفارپور رهبر
تارگاه:  http://jnsee.sut.ac.ir
رایانامه:  jnsee@sut.ac.ir
تلفن:  23444305 - 041
نمابر:  23443877 - 041
صندوق پستي:  1996/51335
نشانی:  تبريز، شهر جديد سهند، پرديس دانشگاه صنعتي سهند، معاونت پژوهشي و فناوري، دبيرخانه نشريات تخصصي دانشگاه
كد ISSN:  2322-3146
نوع نشريه:  فصلنامه