مشخصات نشريه:  

ماهنامه بازيافت مواد آلي در كشاورزي
 0 دوره
عنوان نشريه:  بازيافت مواد آلي در كشاورزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
مديرمسئول:  دكتر پيام نجفي
سردبير:  پروفسور حسين پور مقدس
تارگاه:  www.springer.com
رایانامه:  IJROWA2011@GMAIL.COM
تلفن:  5354117- 0311
نشانی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان، خوراسگان، ايران
كد ISSN:  2195-3228
نوع نشريه:  ماهنامه