نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات تاريخي جنگ
 4 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات تاريخي جنگ
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ايراني تاريخ با همكاري دانشگاه اراك
مدیرمسئول:  دكتر ابراهيم اصلاني
سردبیر:  دكتر عبدالله متولي
:تارگاه  http://hsow.journal.araku.ac.ir
رایانامه:  motaleatjang@gmail.com
تلفن:  32774880 (086)
نشانی:  اراك، دانشگاه اراك، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه تاريخ، نشريه مطالعات تاريخي جنگ
کد ISSN:  2588-7033
نوع نشریه:  فصلنامه