نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دراسات في العلوم الانسانيه
 13 دوره 
عنوان نشریه:  دراسات في العلوم الانسانيه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت مدرس
سردبیر:  كبري روشنفكر
:تارگاه  http://aijh.modares.ac.ir
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگراه شهيد چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني
کد ISSN:  2383-4269
نوع نشریه:  فصلنامه