مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه زبان فارسي و گويش هاي ايراني (ادب پژوهي)
 2 دوره
عنوان نشريه:  زبان فارسي و گويش هاي ايراني (ادب پژوهي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه گيلان
مديرمسئول:  فيروز فاضلي
سردبير:  محرم رضايتي كيشه خاله
تارگاه:  http://zaban.guilan.ac.ir
رایانامه:  zaban@guilan.ac.ir
صندوق پستي:  41635-3988
نشانی:  رشت، بزرگراه خليج فارس، (كيلومتر 5 جاده رشت-تهران)، مجتمع دانشگاه گيلان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كد ISSN:  6585-2476
نوع نشريه:  دو فصلنامه