نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اقتصاد شهري
 5 دوره 
عنوان نشریه:  اقتصاد شهري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  بابك صفاري
سردبیر:  نعمت الله اكبري
:تارگاه  http://ue.ui.ac.ir/
رایانامه:  ue@res.ui.ac.ir
تلفن:  37934259 (031)
نمابر:  37934259 (031)
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، ساختمان مركزي، معاونت پژوهش و فناوري، گروه پژوهشي اقتصاد شهري و منطقه اي، دفتر نشريه اقتصاد شهري، كدپستي: 81746-73441
کد ISSN:  2588-4867
نوع نشریه:  فصلنامه