نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني
 17 دوره 
عنوان نشریه:  فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی
مدیرمسئول:  نور شاهی مریم
سردبیر:  احمدی زاد سجاد
:تارگاه  http://joeppa.sbu.ac.ir
رایانامه:  joeppa@sbu.ac.ir
تلفن:  22431963 (021)
نمابر:  22431963 (021)
نشانی:  تهران، ولنجک، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، ربروی سلف اساتید، دانشکده علوم ورزش و تندرستی، کدپستی: 1983969411
کد ISSN:  3710-2676
نوع نشریه:  فصلنامه