مشخصات نشريه:  

فصلنامه هيدروفيزيك
 2 دوره
عنوان نشريه:  هيدروفيزيك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مديرمسئول:  حسين شاهميرزايي
سردبير:  محمود مرادي
تارگاه:  http://www.hydrophysics.ir
رایانامه:  hydrophysics@mut.ac.ir
تلفن:  36239434 (071)
نمابر:  36249020 (071)
نشانی:  ايران، شيراز، بلوار شهيد چمران، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، مجتمع دانشگاهي علوم و فناوري هوادريا
كد ISSN:  2476-7131
نوع نشريه:  فصلنامه