نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي انتظامي - اجتماعي زنان و خانواده
 11 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي انتظامي - اجتماعي زنان و خانواده
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مجتمع آموزشي زنان پليس، دانشگاه علوم انتظامي امين
مدیرمسئول:  دكتر فريبا شايگان
سردبیر:  دكتر سيمين حسينيان
:تارگاه  http://journals.police.ir
تلفن:  48931868 (021)
صندوق پستی:  14515-1397
نشانی:  انتهاي اتوبان شهيد همت غربي، بعد از پل آزادگان، خيابان جدي اردبيلي، دانشگاه علوم انتظامي امين، مجتمع آموزشي زنان پليس، تهران، 1498619991
کد ISSN:  2322-4274
نوع نشریه:  فصلنامه