مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حديث
 2 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات ترجمه قرآن و حديث
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تربيت مدرس
مديرمسئول:  علي حاجي خاني
سردبير:  سعيد نجفي اسداللهي
تارگاه:  http://qhts.modares.ac.ir/
رایانامه:  mmtqh@modares.ac.ir
تلفن:  82884614 (021)
نمابر:  82884516 (021)
صندوق پستي:  14115-139
نشانی:  ايران، تهران، تقاطع بزرگراه شهيد چمران و بزرگراه جلال آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني
كد ISSN:  2423-3757
نوع نشريه:  دو فصلنامه