نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشنامه تاريخ اسلام
 12 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه تاريخ اسلام
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ايراني تاريخ اسلام
مدیرمسئول:  دكتر سيد احمدرضا خضري
سردبیر:  دكتر سيد عليرضا واسعي
تلفن:  88742477-داخلی7362 (021)
نشانی:  تهران، خيابان استاد مطهري، نبش خيابان شهيد دكتر مفتح، دانشكده الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه تهران، انجمن ايراني تاريخ اسلام
کد ISSN:  2251-9726
نوع نشریه:  فصلنامه