مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مطالعات حقوق انرژي
 2 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات حقوق انرژي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
مديرمسئول:  دكتر محمدرضا تخشيد
سردبير:  دكتر الهام امين زاده
تارگاه:  jrels.ut.ac.ir
رایانامه:  energy.law@ut.ac.ir
تلفن:  09122524819
كد ISSN:  2538-3140
نوع نشريه:  دو فصلنامه