برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات حقوق انرژي
 8 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات حقوق انرژي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر محمدرضا تخشيد
سردبیر:  دكتر الهام امين زاده
:تارگاه  https://jrels.ut.ac.ir/
رایانامه:  energy.law@ut.ac.ir
تلفن:  09122524819
کد ISSN:  2538-3140
نوع نشریه:  دو فصلنامه