نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي ژنتيك گياهي
 6 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي ژنتيك گياهي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه لرستان
مدیرمسئول:  دكتر احمد اسماعيلي
سردبیر:  دكتر فرهاد نظريان
:تارگاه  https://journals.lu.ac.ir/pgr/
تلفن:  33400012 (066)
نمابر:  33400289 (066)
صندوق پستی:  465
نشانی:  ايران، خرم آباد، كيلومتر 12 جاده انديمشك، دانشكده كشاورزي، دانشگاه لرستان، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دفتر مجله، كدپستي: 44316-68151
نوع نشریه:  دو فصلنامه