مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهه باستان سنجي
 5 دوره
عنوان نشريه:  پژوهه باستان سنجي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه هنر اسلامي تبريز
مديرمسئول:  دكتر مسعود باقرزاده كثيري
سردبير:  دكتر كمال الدين نيكنامي
تلفن:  5421735 (0413)
صندوق پستي:  51385-4567
نشانی:  خيابان آزادي، ميدان حكيم نظامي، دانشگاه هنر اسلامي تبريز، دانشكده هنرهاي كاربردي، اتاق 221، تبريز، كدپستي: 5164736931، ايران
كد ISSN:  2476-4647
نوع نشريه:  دو فصلنامه