نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مديريت منابع در نيروي انتظامي
 23 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت منابع در نيروي انتظامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم انتظامي امين
مدیرمسئول:  دكتر اكبر رضازاده
سردبیر:  دكتر سيدحميد خدادادحسيني
:تارگاه  http://rmpjmd.jrl.police.ir
تلفن:  48931811 (021)
نمابر:  48931811 (021)
نشانی:  تهران، دانشگاه علوم انتظامي امين، دانشكده علوم و فنون اداري و پشتيباني، گروه مديريت منابع انساني
کد ISSN:  2345-5888
نوع نشریه:  فصلنامه