مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي زبانشناختي قرآن
 5 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي زبانشناختي قرآن
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه اصفهان
مديرمسئول:  محمدرضا ستوده نيا
سردبير:  نصراله شاملي
تارگاه:  nrgs.ui.ac.ir
تلفن:  37934335 (031)
نمابر:  37934335 (031)
نشانی:  دانشگاه اصفهان معاونت پژوهش و فناوري، اصفهان، كدپستي: 73441-81746
كد ISSN:  2423-3889
نوع نشريه:  دو فصلنامه